Markedskommentarer september

Markedskommentarer september

Aksje- og rentekommentarer for september

Aksjemarkedet

September ble en urolig måned for aksjemarkene. Etter en euforisk avslutning på august, snudde stemmingen tvert om i starten av september. De amerikanske teknologikjempene, som har stått for mye av oppgangen siste tiden, ble solgt kraftig ned i starten av måneden. Det var ikke noe enkeltnyheter som utløste fallet, antakeligvis var det en kombinasjon av flere faktorer: Reaksjon på oppgangen i august, usikkerhet i forkant av valget, vridning fra vekstaksjer til verdiaksjer og usikkerhet rundt nye stimulipakker. På det meste var teknologibørsen NASDAQ ned 10 %, men markedet hentet seg inn på slutten av måneden og indeksen endte ned 5 %. Verdensindeksen falt 3,1 % i lokal valuta, men ei veldig svak krone gjorde at indeksen steg 3,9 % målt i norske kroner. Oslo Børs trosset fall i oljepris og amerikanske teknologiaksjer og var bare ned 0,37 % i september. Etter hvert som kalenderen nærmer seg november vil det amerikanske presidentvalget prege nyhetsbildet og stjele mye av fokuset fremover.

 

Rentemarkedet

September er ofte en utfordrende måned for finansmarkedene og ble ikke noe unntak i år. Denne gangen er mye av usikkerheten knyttet til en ny smittebølge som fører til mindre aktivitet, og dermed minker også sjansen for en rask innhenting av økonomien. Sykliske bransjer og råvarepriser merker dette hardest. I slike markeder svekker kronen seg ofte. EURNOK har gjennom måneden beveget fra 10,40 til 10,93, mens USDNOK beveger seg fra 8,68 til 9,33 ved månedsslutt. 2 års swap rente har kommet ned fra 0,47 % til 0,43 %, mens 10 års swap rente har falt fra 1,07 % til 0,88 %. De norske pengemarkedsrentene målt ved 3 m NIBOR noteres ved månedsslutt på 0,28 %. Det er verdt å merke seg at realrentene er negative overalt, og de norske er faktisk blant de laveste. Årsaken til den lave realrenten i Norge er fordi inflasjonen har vært langt høyere hjemme enn i de fleste andre land, samtidig som forskjellen i nominell rente nå er mindre.

Etter mange måneder med innhenting tok kredittmarkedet seg en pause i september. I høyrentemarkedet har kredittpåslagene økt noe – uten at det på noen måte er stor dramatikk. Vi har også sett en moderat økning i kredittpåslagene i bankobligasjoner. Kredittpåslagene på 5 års løpetid for de største norske bankene har steget med 5 basispunkter for seniorlån, 7 basispunkter for ansvarlig lån og 17 basispunkter for fondsobligasjoner. Vi er fortsatt komfortabel med risikoen knyttet til norske banker. Myndighetene er klare på at bankene skal holde igjen utbytter og tilbakekjøp av aksjer ut året. Egenkapitalavkastningen hos norske banker var første halvår på 8,8%. Dette betyr at norske banker stadig bygger mer egenkapital og bør være godt kapitalisert for å håndtere et lavt rentenivå og en lengre innhenting av økonomien.