Markedskommentarer oktober

Markedskommentarer oktober

Aksje- og rentekommentarer for oktober

Aksjemarkedet

Oktober ble en volatil måned for aksjemarkedene. Børsuroen fra september, som var nært knyttet til de store teknologiselskapene i USA, ble i stor grad reversert i begynnelsen av oktober. Investorene økte risikoviljen og markedene hentet inn mesteparten av fallet fra forrige måned. Markedene snudde imidlertid ned igjen i slutten av måneden. Hovedårsaken er den andre bølgen av pandemien og derav nye restriksjoner, som nok en gang vil legge en demper på den økonomiske veksten. Effekten er størst i Europa hvor vi også fikk de største børsfallene.  Verdensindeksen falt i oktober 2,1 % i lokal valuta mens fallet på Eurostoxx 50 var over 7 %. De fremvoksende markedene ble ikke i like stor grad påvirket og var den regionen som holdt seg best gjennom børsuroen. De store teknologiselskapene i USA leverte tall som var bedre enn analytikernes konsensus, men investorene ble ikke allikevel imponert og sendte aksjekursene nedover

Oslo børs hadde, som de andre europeiske børsene, en stygg måned med 5 % fall. Oljeprisen var i fritt fall under nedstengingen i mars, og på samme måte ble det 10 % fall i oktober på forventning om redusert etterspørsel grunnet nye restriksjoner. At fallet på Oslo børs ikke ble verre skyldes at mange av de største selskapene leverte bedre tall enn forventet for tredje kvartal.

 

Rentemarkedet

Historisk sett har ikke presidentvalg i USA bidratt til store bevegelser i finansmarkedene. Det er uansett en stor begivenhet, og hendelser som man ikke vet utfallet av kan skape en del usikkerhet. Vi ser også at sentralbankene står klare til å tilføre markedet likviditet. I tillegg ventes at en stor amerikansk støttepakke vedtas til egen økonomi på rundt 2.000 milliarder dollar i løpet av kort tid. Her hjemme har vi sett stigende renter og svakere krone i oktober. EURNOK har gjennom måneden beveget fra 10,93 til 11,10, mens USDNOK beveger seg fra 9,33 til 9,55 ved månedsslutt. 2 års swap rente har kommet opp fra 0,43 % til 0,48 %, mens 10 års swap rente har steget fra 0,88 % til 0,96 %. De norske pengemarkedsrentene målt ved 3 m NIBOR noteres ved månedsslutt på 0,44 %.

Usikkerheten vi har sett i aksjemarkedet smittet til en viss grad over til kredittmarkedene i oktober - uten at det på noen måter er dramatisk. I høyrentemarkedet gikk kredittpåslagene noe ut i siste del av måneden. For bankene er rapporteringssesongen i gang, og det er stort sett hyggelige tall som presenteres. De fleste bankene rapporterer lavere tap og bedre rentemarginer enn fryktet. Dermed fortsetter de fleste bankene å bygge enda mer egenkapital. Selv om pandemien langt fra er over og nye strengere smitteverntiltak innføres mener vi norske banker er godt rustet for å tåle de negative konsekvensene dette vil medføre.