Markedskommentarer mars

Markedskommentarer mars

Aksje- og rentekommentarer for mars 2021

Aksjemarkedet

Aksjemarkedene fortsatte oppturen i mars og verdensindeksen steg 3,1 % målt i norske kroner. Det betyr at børsene har lagt bak seg ett veldig sterkt første kvartal i 2021. Den største oppgangen har vi sett i Europa med Eurostoxx 50-indeksen opp over 10 %. De fremvoksende markedene startet året friskt, men har hengt litt etter siste tiden. Innstramninger i Kina er noe av årsaken, samt svakere utvikling på de Latin-amerikanske børsene. Oslo børs er opp 8,7 % i år, etter å ha nytt godt av vridning mot vekstaksjer, i tillegg til at oljeprisen har steget over 20 %.

Grunnen til den positive starten for aksjer i år er at markedet priser inn en kraftig vekst når samfunnene åpnes igjen, også drevet av de voldsomme stimulansepakkene. Spøkelset som lurer i bakgrunnen, er at både inflasjonsforventningene og lange renter stiger av samme årsaker. Enn så lenge har dette ført til en vridning fra vekstaksjer til verdiaksjer, uten å ødelegge den gode stemmingen for aksjemarkedet som helhet.  

 

Rentemarkedet

Vi legger bak oss et sterkt marked i årets første kvartal i finansmarkedene. Mars har vært en måned med stort fokus på verdens sentralbanker. Den amerikanske sentralbanken har uttalt at de er langt unna å øke rentene eller trappe ned på virkemiddeltiltakene på tross av at de tror på bedre makroøkonomiske tider fremover. Markedet frykter at inflasjonen blir en utfordring, og priser inn en mye tidligere og raskere renteøkning enn hva sentralbanken selv sier. Den europeiske sentralbanken er bekymret for hvordan økte renter vil påvirke markedet, og øker tilførselen av likviditet til markedet. Her hjemme uttaler Norges Bank at de mest sannsynlig kommer til å heve renten i andre halvår. Norske renter har siden i fjor sommer fulgt rentene i USA tett, men i mars måned endret dette seg. Mens rentene har fortsatt å øke i USA, flatet de norske rentene ut i mars. De norske pengemarkedsrentene målt ved 3 m NIBOR har falt og beveger seg fra 0,45 % til 0,38 %. 2 års swap rente har kommet opp fra 0,77 % til 0,87 %, mens 10 års swap rente har steget fra 1,80 % til 1,85 %. EURNOK har gjennom måneden beveget seg fra 10,45 til 10,02, mens USDNOK beveger seg fra 8,66 til 8,53 ved månedsslutt.

I det norske obligasjonsmarkedet har det vært god aktivitet i nye emisjoner. Kredittpåslagene har generelt sett holdt seg stabile gjennom måneden. Vi endrer ikke vårt markedssyn, og ser fortsatt god verdi i norske banker og høyrenteobligasjoner. Det store spørsmålet er imidlertid hvor høy rente markedet nå kan tåle. Svaret er trolig ganske lav rente tatt i betraktning den økte gjeldsbelastningen som er nå i forhold til før pandemien. En brå oppgang i rentene vil trolig påvirke prisingen i både kreditt og aksjemarkedet negativt. Vår holdning har imidlertid over tid vært positiv til kort rentedurasjon, og vi foretrekker derfor obligasjoner med flytende rente.