Markedskommentarer juni

Markedskommentarer juni

Aksje- og rentekommentarer for juni 2021

Aksjemarkedet

Etter at aksjemarkene startet året med flat avkastning i januar, har det vært oppgang i de neste fem påfølgende månedene. I juni steg verdensindeksen 2 % i lokal valuta, og med effekten av en sterk dollar gjorde at avkastningen målt i norske kroner ble på 3,5 %. Børsene har lagt bak seg ett fantastisk første halvår med over 13 % oppgang. I starten av året var det vridning fra vekstaksjer over mot verdiaksjer, men de siste månedene har vi sett at vekstaksjene har blitt populære igjen. Teknologibørsen NASDAQ steg 5 % i juni, og har nå nesten hentet inn hele mindreavkastningen børsen hadde mot verdensindeksen. Oppgangen i råvarer har flatet ut, samtidig som lange renter har falt tilbake, og det kan tyde på at markedet tror sentralbankene har kontroll på inflasjonen.

Oljeprisen fortsatte ferden oppover i juni, og et fat nordsjøolje koster nå 75 dollar, som er 45 % høyere enn starten av året. Dette er en bidragsyter til at Oslo Børs har vært en av de sterkeste børsene i år med 15 % oppgang.

 

Rentemarkedet

Juni ble nok en positiv måned i finansmarkedene, og en eventuell hovedbekymring er stadig relatert til økte renter som følge av faren for vedvarende inflasjon. Vi gjentar at høyere renter i utgangspunktet er positivt for obligasjoner med flytende betingelser. Norges Bank hadde nylig rentemøte og de signaliserer tydelig at de vil sette opp renten med et kvart prosentpoeng i september. Høyere renter vil kunne dempe prisveksten i et ganske hett boligmarked, og samtidig vil en renteøkning gi bedre forhold for norske banker. Den renteoppgangen som ventes er imidlertid beskjeden, og det prises inn lave renter i mange år fremover. De norske penge-markedsrentene målt ved 3 m NIBOR har falt og beveger seg fra 0,24 % til 0,20 %. 2 års swap rente har kommet opp fra 0,90 % til 1,04 %, mens 10 års swap rente faller fra 1,80 % til 1,68 %. EURNOK har gjennom måneden beveget seg sidelengs fra 10,17 til 10,21, mens USDNOK stiger fra 8,32 til 8,61 ved månedsslutt.

I det norske og det nordiske kredittmarkedet er det for tiden høy aktivitet. I høyrentemarkedet er det rekordmange nye emisjoner og de fleste selskapene klarer å hente inn pengene de ber om. Med et så stort utvalg holdes fortsatt kredittpåslagene på attraktive nivåer, men vi mener det er grunn til å være selektiv og vurdere hver enkelt kreditt nøye. En del av disse selskapene ender med høy belåning, men vi finner fortsatt verdi i de bedre selskapene sammenlignet med selskaper med tilsvarende kredittrisiko i euro markedet. Det har også vært aktivitet i nye utstedelser av fondsobligasjoner i det norske markedet. Sparebanken Vest, Stadsbygd Sparebank og Skue Sparebank har alle utstedt nye fondsobligasjoner i løpet av måneden. Dette har også medført at fondsobligasjoner har hatt en ny god måned med fallende kredittpåslag.