Markedskommentarer februar

Markedskommentarer februar

Aksje- og rentekommentarer for februar 2021

Aksjemarkedet

Februar ble en bra måned for aksjer hvor verdensindeksen steg 2,7 % målt i lokal valuta. Ei sterk norsk krone gjorde imidlertid at avkastningen på verdensindeksen for norske investorer ble på 1,5 %. Fokuset denne måneden har vært på inflasjon og stigende lange renter. Selskaper som har inntjening frem i tid og/eller mye gjeld vil (alt annet likt) bli verdsatt lavere med høyere rente. Dette fordi nåverdien av fremtidig inntekt er lavere i dag og/eller rentekostnadene er høyere. Derfor ser vi nå en vridning i aksjemarkedet fra vekstaksjer til verdiaksjer. Sektorvinnerne har vært sykliske aksjer og finansaksjer, sistnevnte på grunn av at bankenes marginer forbedrer seg med stigende renter. Ser vi på regionene, har det vært de fremvoksende markedene som har vært sterkest. Bevegelsene vi ser nå er en reversering av det vi så i 2020, hvor vinnere var amerikanske teknologiaksjer og grønne aksjer som prises på fremtidig vekst. Oslo børs har stort innslag av finans og sykliske aksjer, og gjorde det også bra i februar med 4,15 % oppgang. Dette også godt hjulpet av en sprek oljepris, som i februar steg 19 % fra 55 dollar til 65 dollar per fat nordsjøolje. 

Rentemarkedet

I februar har det vært betydelig fokus på stigende renter. Høyere økonomisk aktivitet, fortsatt store økonomiske tiltakspakker fra myndigheter og forhåpninger om snarlig normalisering i samfunnene har medført forventninger om økte priser på varer og tjenester. Lange renter har derfor steget mye. Dette gir dårlige forhold for eiere av obligasjonslån som har forpliktet seg til å motta lange fastrenter på lave nivåer. I det nordiske markedet er imidlertid majoriteten av obligasjonene utstedt med flytende renter, og vi er dermed mindre berørt av dette. Vår holdning har over lengre tid vært negativ til lang rentedurasjon. De norske pengemarkedsrentene målt ved 3 m NIBOR har holdt seg rolig og beveger seg fra 0,48 % til 0,45 %. 2 års swap rente har kommet opp fra 0,65 % til 0,77 %, mens 10 års swap rente har steget fra 1,35 % til 1,80 %. EURNOK har gjennom måneden beveget seg fra 10,40 til 10,45, mens USDNOK beveger seg fra 8,58 til 8,66 ved månedsslutt.

Stemningen i det norske obligasjonsmarkedet er fortsatt god med stabile eller fallende kredittpåslag. Det er få selgere av fondsobligasjoner og lite nye utstedelser. Sparebanken Sør og Sparebank 1 Nordvest utstedte nye fondsobligasjoner priset til 2,75 og 2,85 over referanserenten. Dette er lave nivåer sett i et historisk perspektiv. Vi mener likevel at det fortsatt er god verdi i fondsobligasjoner utstedt av norske banker. Med stigende renter vil det også ligge til rette for enda bedre resultater for bankene fremover. I høyrentemarkedet fortsatte den sterke trenden vi så i starten av året med fortsatt fallende kredittpåslag. På tross av stor reprising betaler det norske høyrentemarkedet fortsatt omtrent 2 prosentpoeng bedre enn det tilsvarende amerikanske markedet, noe vi mener underbygger fortsatt god verdi i norske høyrenteobligasjoner.