En eventyrlig reise for Egenkapitalbevis

En eventyrlig reise for Egenkapitalbevis

Egenkapitalbevisene/bankaksjer har hatt en fantastisk utvikling i 2021, og utkonkurrert både Oslo Børs og verdensindeksen.

Grunnen til den kraftige oppgangen er todelt: 

  • Den ene grunnen et at gjennom pandemien har norsk økonomi vært sterkere enn hva en kunne fryktet og tapene har ikke vært i nærheten av hva man så for seg i de verste scenarioene.  Da pandemien slo til i 2020 ble det automatisk satt fokus på bankene. Det var kritisk at bankene fortsatte å yte kreditt, og at de var solide nok til å håndtere tap. Myndighetene reduserte kravet om motsyklisk buffer, men satte samtidig begrensninger på hvor mye utbytte bankene kunne utbetale. Bankene tok også store systemtekniske avsetninger på tap i regnskapet, slik de er nødt til når makroutsiktene forverres. Når tapene blir mindre enn forventet så har bankene reversert mye av de tapene de satt av i 2021, noe som har vært et positivt bidrag på resultatene.

 

  • Den andre årsaken til den sterke oppgangen, er at finansaksjer har vært midt i smørøyet tematisk. Etter vaksinen ble ett faktum i november 2020, kom det en vridning fra vekstaksjer til verdiaksjer. Forventninger om høyere renter har gjort at investorene fokuserer på aksjer med inntjening i dag, istedenfor langt frem i tid. I tillegg er økende renter positivt for bankene, fordi det bedrer marginene, siden man får muligheten til å reprise lånene og ikke er like ivrige på sette opp innskuddsrentene. Med bakgrunn i den bedrede situasjonen i økonomien og for bankene har myndighetene fjernet restriksjonene for utbetaling av utbytte, og det er forventet at bankene skal betale ut restutbyttet for 2020 i løpet av fjerde kvartal 2021. 

Om porteføljen Egenkapitalbevis

SpareBank 1 Kapitalforvaltning etablerte porteføljen i 2002. 
Porteføljen består av Egenkapitalbevis (minimum 75%) og
øvrige nordiske finansinstitusjoner (maks 25%). 
Referanseindeks: OSEEXR, Egenkapitalbevisindeks Oslo Børs med tillegg av SR-Bank

 

Norske banker og finansinstitusjoner har historisk levert stabil og høy lønnsomhet. Kombinert med høy kapitalisering har dette gitt eierne god avkastning, enten i form av utbytte eller kursgevinster.  Med å investere i vår portefølje får man ta del i denne reisen, samtidig som man får eksponering mot norsk økonomi.  

Marius Mikalsen
Senior porteføljeforvalter 

Har forvaltet porteføljen siden 2016,
og forvaltet tilsvarende portefølje i tidligere SNN Forvaltning fra 2004 til 2010.